با کلید واژۀ «انتظار فرج» آشناییم. در برخی روایات آن را افضل اعمال امت گفته‌اند(کمال الدین، 2/644) و در برخی دیگر محبوب‌ترین عمل نزد خدا(معانی الاخبار، ص199). اما این «انتظار فرج» به چه معناست؟ بین ما جا افتاده است (انداخته‌اند) که یعنی ظهور آخرین امام(عج)؛ اما واقعیت این است که فرج به معنای ظهور نیست؛ فرج یعنی گشایش(معجم المقاییس) و انتظار فرج یعنی چشم به راهِ گشایشْ بودن. 

بر این اساس منتظر، کسی است که در هر سختیِ گریبانگیری به فردایی بهتر می‌اندیشد و باور دارد که «این هم بگذرد» و با خود می‌گوید: «درست می‌شود.» 

داشتن این روحیۀ امیداور به فضل خدا و فردای بهتر؛ از برترین اعمال یک خداباور است و محبوب‌ترین عمل نزد همان خدا. 

و البته یکی از بهترین مصادیقش امید به ظهور آن منجی موعود است.


کانال تلگرام :