این که «مهمان حبیب خداست» روایت نیست؛ اما روایت دربارۀ بزرگداشت مهمان، فراوان داریم. برای نمونه:


امام صادق(ع) یکی از مکارم اخلاق(رفتارهای اخلاقی برجسته) را اقراء الضیف(مهمان‌خواهی) برشمردند. (کافی،2/55)


رسول خدا(ص) فرمود: کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید مهمانش را اکرام کند. (همان،6/285)


به یاد داشته باشیم که «اکرام» غیر از «اطعام» است؛ اکرام یعنی حسابی تحویل‌گرفتن، هر چند توانِ پذیرانی سنگین و سفرۀ رنگین در ما نباشد.

نیز اگر مهمان از بستگان خیلی دور و گمنامی است که با ایرانسل اعتباری به ما زنگ زده است باز هم وظیفه، اکرام اوست.


کانال تلگرام :