با این گامهای پرشتابی که مردم و جامعه در مسیر تغییر برمی‌دارند و موضوعاتِ نو‌به‌نویی که خَلق می‌کنند اگر فقه، خود را به پای آنها نرساند؛ به ناچار از دور خارج شده و محترمانه کنار گذاشته می‌شود. اینجاست که لزوم بازنگری و روزآمدی آن در وضعیت موجود به شدت احساس می‌شود.

دیدم بخشی از آنچه را که بنده و برخی فضلای محترم به عنوان راه حلِ این موضوع، به آن رسیده‌ایم آیت الله علیدوست بیان کرده‌اند. ایشان در مراسم رونمایی از مجموعه مقالات فقه و هنر (95/12/4) برای روزآمدی فقه، انجام چند کار را ضروری دانسته‌اند به این خلاصه:


1. رفع ابهام‌ها در ساحت فقهی. برای مثال مکاسب بحث موسیقی و غنا را طرح کرده؛ اما رفع ابهام نکرده است.

2. بررسی مبانی فتوا. نباید در گذشته متوقف شویم باید مبانی را بررسی کرده؛ به بهترین پاسخ‎ها برسیم.

3. بررسی حدود ورود فقها. بسیاری از ورودها ورود به حوزه غیر فقهی است.

4. باز کردن افق‎های جدید. 

5. تبدیل فتوا به قانون تا بتوان آن را مبنای برنامه‌ریزی در جامعه قرارداد.

6. استنباط برای یک نظام .

7. موضوع شناسی دقیق و واقعی.


اینها و چند کار دیگر، توان آن را دارند که فقه ما را جان تازه‌ای ببخشند و آن را کارآمدتر به صحنۀ زندگی بیاورند.


کانال تلگرام :