«مِراء» که در روایات، ما را به ترک آن توصیه کرده‌اند حتی اگر حق به جانبِ ما باشد(کافی، 2/300) عبارت است از بگومگو کردن با کسی برای اثبات حقانیت خود. مرحوم فیض نوشته است: «المراء الجدال و الاعتراض على کلام الغیر من غیر غرض دینی‏»(وافی، 5/939)

فرقش با گفتگوی سازنده و مذاکرۀ علمی در این است که در «مراء» هر طرف به دنبال پیروزی خود است و رساندن پشتِ دیگری به خاک؛ اما در گفتگوی علمی، حریفی وجود ندارد؛ دو طرف در کنار هم به مثابۀ دو همکار علمی در پی کشف حقیقت‌اند.

یکی از پیامدهای «مراء» آسیب دیدن؛ بلکه گسستن پیوندهای ارزشمند بین خانواده‌ها و دوستان است. بحث‌های بی‌فایدۀ سیاسی، نقدهای بی‌مایه، از مراء‌های رایج در بین مایند.


کانال تلگرام :