سرگرمی‌های سیاسی، دل‌مشغولی‌های اقتصادی به اضافۀ پُرادعایی، خودممنونی و نیز جهان‌آگاهیِ یک وجبی، از یک طلبۀ به زعم خود پُرکار، شخصیتی می‌سازد توهّمی که در خیال خودش، کشتیِ نوح است برای نجات جامعه؛ اما در واقع، قایقِ به گِل نشسته‌ای است در جزیره‌ای ناشناخته که بعید است به کار کسی آید.

تا «هدر» و «هدف» و شناخت مصداق این دو در عمل برای ما آفتابی نشود سر از این خواب گران بر نخواهیم داشت.


اگر کسی مایل بود بداند «تلاش علمی» به ویژه در حوزۀ مطالعات اسلامی یعنی چه و اینکه چقدر از ادعای ما در این باب، واقعی است و چقدر از آن توهم، احوال این خانم 53 سالۀ آلمانی را بخواند تا معنای «هدر» و «هدف» را بهتر لمس کند.

کم لها من الرجال نظیر؟


کانال تلگرام :