چندی پیش یکی از همین کتابهای طب اسلامی را که امروز بازار گرمی هم پیدا کرده اند به بنده دادند تا از نظر علمی ارزیابی کنم. این کار را با دقت انجام دادم و در نهایت نوشتم:

ارزیابی کلی بنده این است که این نوشته به دلایل زیر برای چاپ مناسب نیست:


1. بهره گیری از منابع نامعتبری مانند طب اللنبی ص، طب الرضا ع و منابع دست چندم و نیز روایاتی ضعیف و نامعتبری که مورد استناد قرارگرفته اند.

2. بی توجهی به فضای صدور این روایات (بر فرض اعتبار). باید بررسی شود که آیا این روایات از نظر علمی قابلیت القای خصوصیت از زمان، مکان و مخاطب را دارند یا نه؟

3. بعد از طی این مراحل (اثبات اعتبار متن و اثبات قابلیت القای خصوصیات) باید بررسی شود که چگونه می توان این روایات را برای امروز تجویز کرد تا این روایات با یافته های علمی معتبر و نیز فرهنگ و عرف جامعه، منافاتی نداشته باشد.

کانال تلگرام :