در آیه 11 سوره حجرات آمده است: یا ایها الذین آمنوا ... لاتَلمِزوا انفسکم 

لَمْز یعنی عیب (مقاییس). لُمَزة کسی است که رودررو تو را معیوب می کند. فرقش با هَمْز نیز در همین است که هُمَزة کارش در غیاب است (العین). 

آیۀ شریفه دربردارندۀ دو معناست:

1. آبروی دیگران را معیوب نکنید؛ یعنی نبرید.

2. رودروی دیگران، آبروی خودتان را معیوب نکنید. یعنی مراقب باشید در برخورد با دیگران رفتاری از شما سر نزند که آنها با چشم و ابرو شما را به هم نشان دهند یا زیر لب، به شما طعنه زنند. خلاصه اینکه خودتان را مضحکه و مسخرۀ دیگران نکنید. 

از این آیه، منع لودگی، پوشیدن لباس شهرت و مانند آن به دست می آید.


کانال تلگرام :