آیا دین، در زمان رسول خدا(ص) ناقص بود؟


بر اساس آنچه پیش از این بیان شد «ولایت»که یکی از اجزای مهم و کلیدی دین است و به تعبیر آیۀ 67 مائده عملی نشدنش به مثابۀ تعطیلی دین قلمداد می شود چون تا آخرین لحظۀ حیات رسول خدا(ص) در آن حضرت تجلی داشت پس دین ناقص نبود؛ اما با نگاه به بعد از آن حضرت یعنی دوران بعد الرسول(ص) دین ناقص بود و نیازمند تکمیل. در روز غدیر این نقص برطرف شد.


کانال تلگرام :