«الناس» ی که خدا وعده داد پیامبر(ص) را از گزند آنها حفظ کند (الله یعصمک من الناس) چه کسانی هستند؟

بی تردید کفار و مشرکین و اهل کتاب نیستند؛ چرا که شوکت آنها در طی این بیست و اندی سال شکسته شد و عملا نمی توانستند تهدیدی برای پیامبر(ص) به حساب آیند. می ماند یک گروه که قرآن مکرر از برخورد و تضاد آنها با رسول خدا(ص) و دین خبر می دهد به نام «منافقین». 

داستان اِفک (نور/11-21) و توطئه قتل رسول خدا(ص) پس از بازگشت از تبوک (فخررازی، ذیل توبه/74) فقط دو نمونه از اقداماتی است که قرآن خبر می دهد.

گزارشی هم از نابودی یا خمودی آنها در قرآن و تاریخ و حدیث به چشم نمی خورد. وقایع پیش گفته و رخدادهای بعدی نشان می دهد که اینها تا لحظۀ آخر حضور فعال داشتند و ترس پیامبر(ص) هم از گزند این عده بود و خدا وعده داد خیال آنها عملی نخواهد شد و اینگونه پیام  ولایت بی آنکه جنجالی به پا شود ـ آنگونه که در کنار بستر حضرت به پا شد ـ به گوش همگان رسید و این خط، ماندگار ماند.

و اما سرانجام منافقین ...

یک چیز روشن است که بعد از رحلت پیامبر(ص) و استوار شدن قدرت پیروزان سقیفه، دیگر خبری از تحرک منافقان و مبارزۀ آنان با دین و حکومت اسلامی نیست. برای همین احتمال می رود: همۀ آنها به یکباره مُردند یا همگی مؤمنان راستین شدند یا همه کوچ کردند و از شعاع حکومت اسلامی خارج شدند که هیچ کدام این فرضها نه مستند تاریخی دارند و نه با طبیعت ماجرا سازگارند. می ماند یک فرض  که همه به حکومت پیوستند و آرام گرفتند.


کانال تلگرام :