«ما انزل الیک» در «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لایهدی القوم الکافرین» چه ویژگی هایی دارد؟


از خود آیه استفاده می شود آنچه پیامبر(ص) بر اساس آیۀ 67 مائده، مأمور به تبلیغ آن شد:

1. از شئون رسالت است؛ زیرا خدا او را با «ایها الرسول» خطاب کرده است. پس ارتباطی به امور خانوادگی و قبیلگی و رفاقتی ندارد.

2. هم وزن اصل دین و تمام گزاره های تا کنون ابلاغ شده است و اگر تبلیغ نشود آموزه های دیگر دین بی نتیجه می ماند و گویی تو کاری نکرده ای (ان لم تفعل فما بلغت رسالته) پس این پیام از احکام جزئی و فرعی دین نیست.

3. پیامبر(ص) نگران تبلیغ آن است و نسبت به عواقب آن، احساس خطر می کند برای همین خدا او را دلداری می دهد (الله یعصمک من الناس). این خطر از ناحیۀ کفار، مشرکین و اهل کتاب نیست؛ زیرا رونق و شوکتی برایشان نمانده بود تا سبب دل نگرانی حضرت شوند.

4. مخالفان این پیام، کافرند (نه به معنای خروج از دین؛ بلکه به معنای منکر این پیام و این باور) و محروم از نیل به آنچه در سر دارند (ان الله لایهدی القوم الکافرین). 

پس این پیام نمی تواند حکم فقهی و فرعی دین باشد تا چه رسد به رفاقت و روبوسی و آشتی کنان.


کانال تلگرام :