روایات اهل بیت(ع) و نیز احادیث عامه که ناظر به «مورد نزول» آیه اند بر این قول متفق اند که آیۀ 67 مائده (یا ایها الرسول بلغ ...) دربارۀ علی(ع) است.  

اما «وجوه تفسیری» یعنی احتمالات و فرض هایی که مفسرین با قطع نظر از روایات، برای آیه داده اند که اینها فراوان اند و هر یک به زعم خود آیه  را به جایی برده اند (فخررازی ده وجه می شمرد). یکی از این وجه تراشان، ابن تیمیه است که آیه را مربوط به اوائل هجرت می داند (منهاج السنة، ج2، ص10-11)؛ غافل از این که:

1. آیه در سورۀ مائده است که آخرین و  یا به قولی از آخرین سور نازل شده به رسول خداست.

2. هیچ صحابه و تابعی چنین سخنی نگفته است.


انکار و رد فضایل اهل بیت (ع) از سوی ابن تیمه به حدی شتابان و به دور از انصاف است که محمد ناصر الدین اَلبانی، حدیث شناس نامدار و سلفی مذهب که خود حدیث «من کنت مولاه ...» را از طرق گوناگون صحیح می شمارد وجه تکذیب ابن تیمیه نسبت به این حدیث را چیزی جز شتاب او در رد این حدیث نمی داند. (سلسلة الاحادیث الصحیحة، ج4، ذیل ح1750)


کانال تلگرام :