تردیدی نیست که زیارت امام رضا علیه آلاف التحیة و الثناء در هر زمان از افضل قربات است.

سخن در این است که آیا «23 ذیعقده» که به روز زیارت، آن هم مخصوصۀ امام رضا(ع)، شهرت یافته، معتبر است یا نه؟

بررسی ها نشان می دهد که این باور هیچ سند معتبری ندارد. 

آنچه در منابع وجود دارد:

مرحوم ابن طاووس در «اقبال» بی آنکه سندی ارائه دهد می‌گوید: من در برخی نوشتهای عجم ‌ها دیدم که یکی از روز‌هایی که مستحب برای زیارت است،‌ روز ۲۳ ذی‌ القعده است. (اقبال، 1/310)

علی بن یوسف (م703ق)، برادر علامه حلی در کتاب «العدد القویه» بدون سند گفته است که روز شهادت امام رضا(ع) روز ۲۳ ذی‌ القعده است. (ص275)

همین سخن را عیناً مرحوم مجلسی در بحار از او نقل می کند. (بحار،49/293)

بنابر این هیچ دلیل معتبری بر اینکه 23 ذیعقده روز شهادت و یا زیارت مخصوصۀ امام ضا (ع) باشد در دست نیست.


شایسته است در موضوع اعمال، آداب و مناسبت ها بر اخبار معتبر تکیه شود تا غنای علمی و اعتبار باورها و رفتارهای شیعیان محفوظ بماند.


 کانال تلگرام :