می دانم که برای تغییر در حوزه باید کار در دست باشد آنهم در حد زعامت و نه مدیریت برای همین اگر روزی روزگاری اینجانب زعیم حوزه شدم به خواست خدا:


1. قرآن و حدیث دروس اصلی حوزه می شود. مابقی دروس در فرع و خدمت به فهم و نشر این دو قرار می گیرد.

2. تسلط کامل به زبان عربی یا انگلیسی تا قبل از سال پنجم و نیز یک زبان دیگر تا قبل از سال دهم الزامی خواهد بود. 

3. سازمانی تشکیل خواهد شد با هدف شناسایی و نظارت بر فعالیت کلیه طلاب در شهرهای طلبه پرور خاصه قم. این سازمان مأموریت دارد طلابی را که حضورشان در مانند قم فایدۀ جدی ندارد فوراً با قطع شهریه و دیگر امتیازات حوزوی حتی تحصیل آزاد، مجبور به هجرت کند.

4. اهل سنت مجاز خواهند بود در کنار (الزاماً در کنار) هر حوزۀ شیعی حوزه ای بنا کرده به درس و بحث مشغول شوند. کمیتۀ نظارتی متشکل از علمای فریقین نیز تشکیل می شود که کارش برخورد جدی با کسانی است که خارج از قواعد علمی، علیه مذهب دیگر حرفی زده یا اقدامی کنند. 

فواید: تقویت و بالندگی حوزۀ شیعی ـ کورکردن فتنۀ صهیونیستی اسلامی وهابیت ـ امکان الزام زعیمان سنی در سایر کشورها برای تأسیس حوزۀ شیعی دقیقاً در کنار حوزۀ اهل سنت.

5. سفرهای دوره ای (طلاب پس از تسلط به زبان) به کشورهای گوناگون جهان با هدف دیدن دنیا و جهانی فکر کردن.

6. مقاطع تعریف شده خواهند بود: عمومی؛ تخصصی و فوق تخصصی که برای ورود به هر مقطعی، آزمون کتبی و مصاحبه علمی لازم است. کسانی که در دو مقطع بالاتر پذیرفته نمی شوند مشمول بند 3 خواهند بود.

7. آنچه مهم است مواد و عناوین درسی است؛ اما اینکه چه کتابی خوانده شود با حفظ روحیۀ رقابت علمی به تشخیص مدیران مدارس و اساتید واگذار می شود.

8. هر اندیشمندی مجاز است نظر و باور خود را اظهار کند. احترام به باور و نظر دیگران و رعایت قواعد علمی، دو شرط اصلی این مجوز است.

9. کرسی های آزاد اندیشی، جلسات نقد و نظر، درون حوزوی و برون حوزوی باید با جدیت و استواری برگزار شده از کسانی که بتوانند نوآوری کرده یا مشکلی را حل کنند به شایستگی تقدیر شود.

10. حوزۀ علمیه خواهران تأسیس می شود.


 کانال تلگرام :