پس از انشار فتوای حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی عده ای که فتوای ایشان را برنتابیدند دست به اقداماتی زدند از جمله:

1. سریعاً دست به دامن دیگر مراجع شدند تا آنچه خود می پسندند را در خط و زبان آنها بیابند و فریاد کنند که این مرجع عالی قدر اشتباه کرده است و همان که در ذهن ما هست درست است. 

2. با انگهای سیاسی با تمام قوا به ایشان تاخته و شعار بصیرت و مانند آن می دهند که البته این چیز جدیدی نیست؛ فقط دیگر کارایی ندارد.

اما آن اولی: 

نخست. آنچه با آرم دفتر مقام معظم رهبری منتشر شده پاسخ مسأله گوی دفتر پاسخ به سوالات شرعی است؛ لذا مقایسه آن با فتوای مستقیم آیت الله مکارم، صحیح نیست.

دوم. گیرم فتوای رهبری این باشد و فتوای آیت الله مکارم آن؛ چرا مقایسه؟ یکی نظرش این است و دیگری آن. با کمال احترام، هر کس به نظر مرجع خودش عمل کند. 

اگر هم قرار به رد و ابطال باشد فقط و فقط کسی صلاحیت این کار را دارد که یا از حضرت آیت الله مکارم شیرازی اعلم باشد یا حداقل هم تراز ایشان. مکلف هم وظیفه دارد به فتوای اعلم رجوع کند و بس.

این چه بساطی است؟! 

یعنی یک مرجع تقلید نامدار شیعه، حق ندارد فتوا دهد الا همانی را که ما می پسندیم؟!

کانال تلگرام :