در اینکه مسافت شرعی 8 فرسخ است بین مراجع فعلی اختلافی نیست. اختلاف نظر در سه مورد است:


1⃣ مقدار این هشت فرسخ به کیلومتر؟  

45 کیلومتر (امام، خامنه ای، صافی، نوری)

44 کیلومتر (سیستانی) 

43 کیلومتر (مکارم) 

40 کیلومتر (زنجانی)


2⃣ در جایی که مسافرت به شکل رفت و برگشت (تلفیقی) است مقدار رفت باید چه مقدار باشد؟

1ـ رفت کمتر از 4 فرسخ نباشد. (رهبری، امام، نوری) 

2ـ مجموع، ملاک است هر چند رفت کمتر از 4 فرسخ باشد. (سبحانی، سیستانی، زنجانی، مکارم)


3⃣ مبدأ و مقصد محاسبه

1ـ باید فاصلۀ بین دو شهر یعنى آخرین خانه مبدأ حرکت و اوّلین خانۀ مقصد را حساب کرد. (مکارم، صافی، نوری)

2ـ نسبت به شهر مبدأ از آخر شهر محاسبه می شود و نسبت به مقصد هم اگر برای نقطۀ خاصی سفر نکرده بلکه مقصود او خود شهر است، اول آن شهر ملاک است؛ اما اگر نقطۀ خاصی مد نظر است در محاسبۀ مسافت، همان نقطه باید در نظر گرفته شود. (امام، خامنه ای، سبحانی، سیستانی)

کانال تلگرام :