(نوزدهم مرداد 1394) از حضرت حجت الاسلام فلاح زاده مقدار «حد ترخص» را به واحد متر پرسیدم.

پیشتر از خود ایشان پرسیده بودم که گفتند سه چهار کیلومتر می شود؛ اما آن روز گفتند: دوباره محاسبه کردیم فهمیدیم محاسبۀ قبل اشتباه بوده است و در اندازه گیری جدید به این نتیجه رسیدیم که میزان «حد ترخص» از انتهای محل (شهر یا آبادی) 1350 متر است.

معنای عملی حدترخص: در رفتن به سفر از جایی است که دیوارهای شهر دیده نشود و صدای اذان بی بلندگو به گوش نرسد و در برگشت از جایی است که دیوارها دیده شود و اذان به گوش برسد.

حکم آن در رفتن به سفر اختلافی نیست: 
مسافر به حد ترخص که رسید، نماز شکسته و روزه باطل می شود.

اما حکم آن در برگشت، اختلافی است: 
مسافر باید به وطن یا محل اقامت ده روزه برسد تا نماز، کامل شود یا بتواند پیش از ظهر نیت روزه کند. (خامنه ای، سیستانی)
مسافر به حد ترخص که رسید نمازش کامل و ... (مکارم، مظاهری، صافی) 
در وطن، رسیدن به حد ترخص و در محل اقامت، احتیاط واجب در رسیدن به محل، لازم است. (امام، سبحانی)

نظر خاص آیت الله زنجانی: در رفتن، با خروج از بلد[: وطن] روزه باطل می شود؛ اما نماز از حد ترخص شکسته می شود. در برگشت نیز همینطور: با رسیدن به حد ترخص نماز کامل؛ اما برای صحت روزه باید به وطن برسد.
کانال تلگرام :