این دعا را شیخ طوسی(ره) از ابن عیاش و او از ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى، سومین نایب خاص امام مهدى نقل می کند(مصباح المتهجد2/804). هر چند طریق شیخ به ابن عیاش صحیح است(معجم الرجال2/290) اما خود ابن عیاش، راوی ضعیفی است(همان7/83).

برخی با ضمیمه کردن این دعا به نقلی که ولادت امام هادی(ع) را دوم ماه رجب می داند این نقل را بر نقل دیگری که ولادت آن حضرت را در ماه ذی حجه می داند برتری داده اند.

اما همانگونه که گذشت سند این دعا ضعیف است و از قضا ناقل همان دوم رجب نیز همین جناب ابن عیاش است(مصباح المتهجد2/805) و جالب تر اینکه خود او در جای دیگر ولادت آن حضرت را پنجم رجب ذکر می کند(همان).

بنابراین نقل او در مقابل نظر بزرگانی چون مرحوم کلینی و شیخ مفید(ره) که تاریخ ولادت امام هادی(ع) را نیمه ذی الحجه می دانند(کافی1/497-ارشاد2/297) اعتباری ندارد.

کانال تلگرام :