ماه رجب به اولین ماه از فصل خاص عبادت مشهور است. اعمال مستحبی اعم از نماز، روزه، دعا و ذکر فراوانی دارد. در روایات، تلاش برای انجام اینگونه مستحبات در کنار واجبات روزانه را «اجتهاد» نام نهاده اند(کافی،2/76) و بر آن تاکید کرده اند(خطبه230).

اما این تمام داستان نیست؛ مهمتر از این مستحبات، ترک محرمات است که با وجود آن، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. امام صادق(ع) فرمود: تلاشی که در آن ترک گناه نیست سودی ندارد(کافی،2/77).

بیچاره کسی که با توجیهات مقدس مآبانه، حرام می خورد، حرام می گوید، حرام می بیند و به دیگران ظلم می کند در عین حال سرگرم مستحبات ماه رجب است.

خوشا به حال کسی که مراقبت بیشتری می کند تا گناهی از او سرنزد و توفیق انجام مستحبات این ماه را هم دارد.

در روایت است شخصی به امام باقر(ع) از کمی اعمال مستحبی خود خبر داد و این را هم گفت که تلاش دارد حرام نخورد. امام به او فرمود: چه تلاشی برتر از نگهداری شکم و شهوت از گناه(کافی،2/79).

این یعنی بالاترین خودسازی ترک گناه است.

منتشر شده در تبیان

کانال تلگرام :