رساله، مجموعه ای از احکام و حقوق اسلامی است که بر اساس آن وظایف و حقوقی تعریف می شود. برای مثال در رساله آمده است زن و شوهر، نسبت به یکدیگر وظایفی دارند که باید انجام دهند و نیز حقوقی که می توانند طلب کنند.

در چارچوب رساله:

زن وظیفه ندارد در خانه کار کند برای همین مرد حق ندارد او را به خدمت خانه مجبور کند(م2290، امام) یا زن حق دارد در قبال شیردادن به کودک خود از شوهرش مزد طلب کند(م2496، شبیری).

مرد نیز حق دارد تا دارد تا چهار همسر دائمی اختیار کند(نساء:3) یا او وظیفه ندارد هزینۀ نامتعارف درمان همسرش را بپردازد(تحریر،3/565).

اما این تمام اسلام نیست.

قرآن کریم به مردها دستور می دهد: با همسرانتان به شایستگی رفتار کنید (نساء:19) برای انجام این دستور بر مرد لازم است تا خود را به آب و آتش زده هزینه های سنگین درمان همسر خود را تأمین کند با اینکه از نظر رساله، وظیفۀ او نیست.

و حضرت فاطمه(س) به زنها آموخت که اگر تهیۀ ضروریات زندگی از توان شوهر خارج بود آن را از شوهر، طلب نکنند(امالی طوسی،616) با اینکه از نظر رساله، او حق مطالبه دارد.

و این یعنی اسلام، فقط رساله نیست و در اسلام، اخلاق حاکم است.

این هم نمونه ای دیگر از سبک زندگی فاطمی که در هر زمین و زمانی عملی است و راهگشا.

کانال تلگرام :