عصرهای دوشنبه به منزل علامه طباطبایی(ره) که اکنون تبدیل به دارالقرآن شده است می روم. قبل از غروب آیت الله استادی «المیزان» را تدریس می کنند. ایشان در بین بحثهای تفسیری نکاتی را می گویند که انگیزه اصلی بنده از حضور در آن جلسه نورانی است؛ نکاتی مهم و راهگشا. بخشی از آن نکات را دیدم خبرگزاری حوزه منعکس کرده است که اینجا لینکش را قرار می دهم: