مدتی است در فضای مجازی مصاحبه ای از جناب آقای جعفر شجونی منتشر شده است که نقدهایی را به همراه دارد.

در بخش نخست شجونی در گفت وگو با مجری دید در شب، زمانی که دربارۀ خاطرۀ جنجالی پرویز ثابتی، معاون امنیت ساواک و تصاویری که از وی و برخی دیگر از روحانیون برجسته آن زمان منتشر شده بود، مورد سؤال قرار گرفت، گفت: ساواک این برنامه را برای ۳۰۰ نفر از وعاظ مشهور تهران ترتیب داده بود و حتی برای مصطفی خمینی هم از این عکس ها درست کرده بودند.
او در ادامه، سخنانی دربارۀ مرحوم فلسفی بر زبان آورد که نشان از واقعی بودن آن عکسها دربار آن مرحوم می داد. سخنان او دربارۀ مرحوم فلسفی با واکنش رسمی مؤسسه نشر آثار وی مبنی بر کذب بودن عکسهای منتشر شده مواجه شد.  اما وقتی او با سؤال صریح مجری دربار اینکه آیا عکس خودش هم مونتاژ بوده است یا خیر، با لبخندی گفت: ان شاء الله که مونتاژ بوده است.

در بخش دوم شجونی گفتگوی خود با آیة الله جنتی را تعریف می کند که در آن سه لطیفۀ مردم ساخته را بازگو کرده، واکنش آیة الله جنتی را با تقلید صدا و حرکات دست بازگو می کند: «گفتم: می گویند "اولین خواستگار حضرت حوا تو بودی! منتها چون سنت بالا بود او را به تو ندادند و آدم رفت و با حوا ازدواج کرد." آیة الله جنتی هم شروع کرد به خندیدن. گفت: «دیگر چه می گویند؟» گفتم: می گویند: «حضرت آدم به خدا گفت: خدایا این پیرمرد کیست که اینجا می پلکد؟ خدا گفت: این جنتی است قبل از من هم اینجا بود.» که باز هم خندید و گفت «دیگر چه می گویند؟» گفتم: می گویند: «خدا رفت بهشت را بسازد دید تو در آنجا نشسته ای. گفت: تو کی هستی؟ و تو پاسخ دادی من جنتی هستم. لذا خدا بهشت را ساخت و اسم آن را جنت گذاشت.» باز هم خندید.»

این سخنان در این مقاله نقد و بررسی شده است:

منتشر شده در تبیان