برخی از طلبه های محترم به دلایلی علم را منحصر در حوزه دانسته و نسبت به دانشگاه و تولیدات آن بی مهری می کنند؛ بی مهری تا کاغذپاره خواندن پایان نامه های دانشگاهی و نیز آن روحانی محترم که وقتی مجری سیما او را با تردید «دکتر» خواند فورا برای فرار از ننگ این عنوان دانشگاهی گفت: «خدا نکند.» 
طلبه محترمی هم در دفاع از این نگاه نامحترمانه به دانشگاه با تهمت به مقام معظم رهبری نوشت:
رهبری وقتی در دانشگاه تهران مدرک را به سخره گرفت ... (لینک)
در غلط و خطرناک بودن این نگاه تردیدی ندارم و پیش از این یادداشتی با عنوان «این چه اسلامی است» را در این باره منتشر کرده ام. آنچه سبب شد دوباره یادداشتی بنگارم سخنان اخیر مقام معظم رهبری بود که دو بند آن به صراحت به این موضوع اشاره دارد:

1. « پایان‌نامه‌ی دکتری یک ذخیره است، یک گنج است؛ پایان‌نامه‌های دانشجویان واقعاً یک گنجینه و یک ذخیره است برای کشور. »


2. « توجّه داشته باشید برادران و خواهران عزیز من، دانشگاهی‌های عزیز! بنده به دانشگاه علاقه‌مندم؛ من از دیرباز هم به دانشگاه معتقدم، هم بسیار علاقه‌مندم. »


سخنان معظم له در جمع رؤسای دانشگاه 20 آبان 1394