سخنرانی به روز یعنی سخن گفتن از قواعد و دستورات دین که اگر سالها بعد هم شنیده یا خوانده شود مفید است با زدن مثالها و نمونه هایی برای آن که به روز است. جای این مثالها در پاورقی است که اگر حذف هم شوند آسیبی به اصل پیام آن سخن نمی زنند.

اما سخنرانی روز نامه ای یعنی سخن گفتن از یک موضوع خاص با تاریخ مصرفی چند روزه که پس از سپری شدن آن ایام، دیگر هیچ میل و رغبتی به شنیدن یا خواندن آن نیست دقیقا مثل روزنامه؛ هر چند مملو از آیات و روایات باشد؛ اما چون همگی در خدمت بیان یک موضوع روزنامه ای اند نمی توانند کمکی به ماندگاری اصل سخن کنند.

شب تاسوعای حسینی در حسینیه امام خمینی ره در محضر مقام معظم رهبری یکی از سخنرانان بسیار محترم سخنی راندند که به نظرم از جنس دوم بود چون وزنه صحبت نقد حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته ای بود و در نهایت روضه با اعتراض به وزیر امورخارجه به دلیل دست دادن با اوباما پایان یافت.