مدتهاست به این فکر می کنم که فقه حاکم بر حوزۀ امروز (حداقل در موارد متعددی) متناسب با واقعیت های امروز جامعه نیست و روی آن فکر و مطالعه می کنم. امروز کتابی دیدم هر چند گران بود؛ اما ارزش خریدنش را داشت؛ زیرا مطمئن هستم در این موضوع گره گشاست.

«معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات» اثر استاد اصول سالهای دور ما استاد دانشمند حسنعلی علی اکبریان