در مطالعه احادیث به این روایت برخوردم. امام  صادق علیه السلام فرمود:


شِراءُ الحِنطَةِ یَنفِی الفَقرَ، وشِراءُ الدَّقیقِ یُنشِئُ الفَقرَ، وشِراءُ الخُبزِ مَحقٌ. کافی ج5ص166ح1

خرید گندم، فقر را دور مى‏ کند؛ خرید آرد فقر مى‏ آورد؛ و خرید نان، [مایه‏] نابودى است.


یعنی برای رونق اقتصادی در جایی که می توانید، تولید کننده باشید ساخت دیگران را مصرف نکنید؛ از دسترنج خود بخورید و از آماده خوری پروا کنید.


پیام جهانی و همیشگی این روایت ارزش دادن به کار و تولید در توسعه ی اقتصادى است. بدین‏گونه که هر چه جامعه از کار و تولید فاصله بگیرد، به فقر و تهى‏دستى نزدیک‏تر مى ‏شود.

یاد روستایی افتادم که کودکی به آنجا می روم. در مقایسه ای خیلی سطحی بین آن روزها و امروز به خوبی می توان تحقق این سخن امام (ع) را دید.

روستایی که مردمانش در گذشته نیازی به بیرون دِه نداشتند و امروز مصرف گراتر از ما شهری ها شده اند و حالا از آنجا به اینجا زنگ می زنند برای قرض.

داستان استقارض از بانک جهانی و دم این و آن دیدن بین المللی و 5+1 و مانند آن برای رونق اقتصادی نیز همین است.

در حالی که پیام جامع اقتصادی قرآن و اهل بیت (ع) چیز دیگری است: تولید حداکثری و مصرف به میزان نیاز و کفاف.

این آن کلید قفل اقتصادی ماست به شرط آنکه از صدر تا ذیل به آن پایبند باشیم.