امروز (نوزدهم مرداد 1394) از حضرت حجت الاسلام فلاح زاده مقدار «حد ترخص» را به واحد متر پرسیدم.

پیش از این از خود ایشان پرسیده بودم که گفتند سه چهار کیلومتر می شود؛ اما امروز گفتند دوباره محاسبه کردیم فهمیدیم محاسبه قبل اشتباه بوده است و در اندازه گیری جدید به این نتیجه رسیدیم که میزان «حد ترخص» از انتهای محل (شهر یا آبادی) 1350 متر است.