جمعه شانزدهم مرداد طلبه ای از شهدای غواص اهل کرمان بر ما منت گذاشت و به جمع ما آمد. ایام تعطیلی مدرسه است؛ اما همان جمع اندک با اشک او را در میان گرفتند. زیر تابوتش نسیمی جان فزا خواندند و سینه زدند و با اشک او را تا نماز خانه بدرقه کردند؛ محفلی شد پر از عطر کربلا و بوی جمکران.