روز گذشته در محفلی قرآنی صحبت از تفسیر نور شد و با این مقدمه، آقای قرائتی موضوع بحث قرار گرفت و نظراتی رد و بدل شد بی شائبه ی غیبت. 
به همین مناسبت چند خطی درباره ایشان می نویسم:
به نظر من ایشان معجزه است البته نه به معنای کلامی.
آقای قرائتی کسی است که با طهارت روح و اخلاص کم نظیر و سعی بلیغ در نشر معارف قرآن و اهل بیت (ع) مورد عنایت الهی قرار گرفت که جز ساخت خدا، نظیری برای او ممکن نیست.
جن و انس اگر جمع شوند و  توان خود به هم بیفزایند - جز به این طریقی که گفته آمد - هرگز نخواهند توانست چون قرائتی تولید کنند.
خود آقای قرائتی هم با این همه کلاسی که برگزار کرد هم قادر به تحویل یکی چون خود نشد.
هر کس می خواهد معجزه ی نقد الهی ببیند نگاه به آقای قرائتی بیندازد.

                         امید پیشگر