تحریف معنوی یعنی چرخاندن معنا و نشاندن مراد خود به جای منظور خدا و خوراندن آن به خلق الله.

نمونه اول:

در آیۀ 40 سوره توبه (معروف به آیۀ غار)، سخن از شخصی است در کنار رسول خدا(ص) بی آنکه نامی از او برده شود. او کیست؟ تحقیقات نشان می دهد او راه بلدی بوده آشنا به مسیرهای غیرمعمول برای رساندن حضرت به مدینه به نام عبدالله بن بکر. 

با اینکه ابوبکر پیش از حضرت همراه عمر و عده ای به مدینه رفته و هنگام هجرت حضرت اساساً درمکه نبود تا خواسته باشد همراه حضرت در غار پناه بگیرد؛ اما از بس گفتند و نوشتند که ابوبکر یار غار است که از مسلمات شد. (ر.ک به کتاب صاحب الغار أبوبکر أم رجل آخر؛ نجاح الطائی)

نمونه دوم:

آیات 67 مائده (آیۀ ابلاغ) و 3 آن (آیۀ اکمال) دربارۀ ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) نازل شد؛ اما عده ای آن را به غیر غدیر و وقایع دیگر نسبت دادند. اهل دانش و خرد دانستند که این تلاشها سعی بیهوده است؛ برای همین، غدیر را پذیرفتند و معنا را از ولابت امری به دوستی تحریف کردند. دقت نشود این نیز از مسلمات می شود.


کانال تلگرام :